Dear Guest,

Jack Ma once said: Today, making money is very simple. But making money sustainably, while being socially responsible and improving the world is difficult.

It’s correct! It’s difficult, but that doesn’t mean it’s impossible. And at P.P Trading and Production Joint Stock Company, the Board of Directors and all our employees are committed to doing that, working together every day to gradually improve it.

P.P Trading and Production Joint Stock Company was established 15 years ago with products related to notebook paper. In those 15 years, we have led the company to develop significantly with the scale of expansion and revenue increase. Being born late after giving birth doesn’t seem to be an advantage, but we have turned it into our strength, with products that have dominated many markets not only domestically but also internationally. Sustainable development but not development alone. We have large customers and strategic partners.

Development goes hand in hand with social responsibility, volunteering and contributing to a better community. We believe that every small step today will gradually transform the big world out there. If you don’t start today, you will regret it tomorrow. Coming to P.P Trading and Production Joint Stock Company, you will feel our motto of operation and development. For a brighter Vietnam!

The Board of Directors would like to thank and acknowledge the love of our customers!

Quý khách thân mến,

Jack Ma đã từng nói: Ngày nay, kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền bền vững, trong khi có trách nhiệm với xã hội và cải thiện thế giới thì rất khó.

Đúng! Rất khó nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện được. Và ở Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P, Ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên chúng tôi cam kết thực hiện điều đó, cùng nhau nỗ lực phấn đấu mỗi ngày để dần hoàn thiện điều đó.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P được thành lập cách đây 15 năm với các sản phẩm liên quan đến giấy vở. 15 năm ấy, chúng tôi đã đưa công ty ngày càng phát triển vượt bậc với quy mô mở rộng và doanh thu tăng mạnh. Sinh sau đẻ muộn tưởng chừng không phải lợi thế, nhưng chúng tôi đã biến nó thành thế mạnh cho mình, với sản phẩm đã chiếm lĩnh nhiều thị trường không chỉ trong nước mà cả ở quốc tế. Phát triển bền vững nhưng không phát triển một mình. Chúng tôi có những bạn hàng lớn và các đối tác chiến lược.

Phát triển đi đôi với trách nhiệm xã hội, làm thiện nguyện và đóng góp cho cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi quan niệm, từng bước đi nhỏ hôm nay sẽ cải biến dần thế giới to lớn ngoài kia. Nếu bạn không bắt đầu ngay từ hôm nay, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vào ngày mai. Đến với Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại P.P, bạn sẽ cảm nhận được phương châm hoạt động và phát triển của chúng tôi. Vì một Việt Nam tươi sáng hơn!

Ban Giám đốc xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận tình cảm của các quý khách hàng!