– Chung tay xây dựng nền kinh tế quốc gia ngày càng ổn định và phát triển
– Chung tay góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí thải, rác thải và hiệu ứng nhà kính