Bộ máy tổ chức

 Ban giám đốc

- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Giám đốc điều hành.

- Phó giám đốc.

Các phòng ban
- Phòng Xuất nhập khẩu.
- Phòng kinh doanh

- Phòng tài chính kế toán.

Nhà máy
Giám đốc nhà máy
Phó giám đốc nhà máy.
- Phòng hành chính tổng hợp
- Phòng kinh doanh
- Phân xưởng sản xuất
- Phòng kế toán
- Văn phòng nhà máy
- Phòng kỹ thuật
- Tổng kho

 

TRỤ SỞ CÔNG TY

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng