Thông số kỹ thuật:
* Vở kẻ ngang bìa nhựa 120 trang - Mã số: 003
* Khổ: 175 x 250 mm
* Định lượng: 66g/ms - Độ trắng: 92% ISO
* Bìa Nhựa. 
* Giá: 20.000đ

 - Vở kẻ ngang bìa nhựa.

 - Vở kẻ ngang bìa nhựa.

 - Vở kẻ ngang bìa nhựa.

 - Vở kẻ ngang bìa nhựa.