Thông số kỹ thuật:
* Vở kẻ ngang bìa nhựa - Mã số: 003
* Khổ: 175 x 250 mm
* Định lượng: 66g/ms - Độ trắng: 92% ISO
* Bìa Nhựa.
* Giá: 15.000đ

- Vở kẻ ngang bìa nhựa.


- Vở kẻ ngang bìa nhựa.

- Vở kẻ ngang bìa nhựa.