Thông số Kỹ thuật:
- Vở kẻ ngang 80 trang cả bìa.
- Kích thước 175*250.
- Kẻ ngang 6.5mm.
- Giấy Định lượng 58g/m2 - Độ trắng 84-86 ISO.